காப்புரிமை

ஈழம் 247 பக்கம் 2018 ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2019ம் ஆண்டுவரை அனைத்து பதிப்புரிமை அதிகாரத்தையும் தனதாக்கி உள்ளது. மேலும் இனி வரும் வருடங்களிலும் இது தொடரும்.