தனியுரிமை

எமது இணையதள பக்கமானது ஒரு பொதுச் செய்தி வழங்கும் சேவையினை செய்கின்றது..
ஆகவே வாசகர்களுக்கு அருவருப்பான இருப்பை இத் தளம் ஒருபோதும் பதிவிடாது.
இத் தளம் இனம், மதம், மொழி கடந்து வாசகர் மனதை பாதிக்கும் பதிவுகளை இது நிராகரிக்கும்.
அதே சமயம் உண்மை சம்பவங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கும் தயங்காது.

கூகிள் அட்சென்ஸ் மற்றும் வர்த்தக விளம்பரங்களை அந்நிறுவனங்களை நம்பி எமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதித்துள்ளோம்.

தனியுரிமை பதிவு ஈழம் 247