விளம்பரங்கள்

நீங்கள் உங்கள் விளம்பரங்களை ஈழம் 247 பக்கத்தில் பதிவிட விரும்பினால் eelam247.lk@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் ஊடாக அல்லது எமது முகநூல் பக்கம் ஊடாக எமக்கு அறியத் தரலாம்.