400 கிராம் பால்மாவின் விலையை 20 ரூபாவால் கூட்டவும் அதே நேரம் 12.5 கிலோகிராம் நிறையுடைய சமயல் எரிவாயுவின் விலையை 250 ரூபாவால் குறைக்கவும் வாழ்க்கை செலவு குழு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.